Ulusal ve uluslararası baraj, boru hattı, otoyol, enerji tesisi, havaalanı, liman, nükleer santral, petrokimya tesisi, sağlık kompleksleri, yer altı depolama tesisi ve maden çıkartma gibi büyük çaplı altyapı, inşaat ve yatırım projelerinde;

 • Proje alanlarındaki olası arkeolojik ve taşınmaz kültürel miras ile somut olmayan kültürel mirasla ilgili varlıkların araştırılması, belgelenmesi ile korunmasına yönelik ICOMOS, EBRD, IFC gibi kurumların standartları ve uluslararası iyi uygulama örneklerine uygun kültürel miras etki değerlendirme analiz ve raporlama çalışmalarının yürütülmesi.
 • Arkeolojik ve taşınmaz kültürel miras ile somut olmayan kültürel mirasa ait varlıkların tespit ve tescil edilmesi amacıyla ilgili resmî kurumlar ile saha çalışmalarının yürütülmesi.
 • Arkeolojik ve taşınmaz kültürel miras ile somut olmayan kültürel mirasa ait varlıklara ait verilerin coğrafi bilgi sistemleri ortamında değerlendirilerek resmî kurumlara projelerle ilgili karar alma süreçlerinde kullanılmak üzere sunulması.
 • Alt yapı ve inşaat projelerinde, proje sahaları ve etki alanlarındaki arkeolojik ve taşınmaz kültürel miras ile somut olmayan kültürel mirasla ilgili etki azaltıcı tedbirlerin belirlenmesi ve uygulanması için kültürel miras yönetim planı ve ilgili prosedür belgelerinin hazırlanması.
 • Alt yapı ve inşaat projelerinde arkeolojik ve taşınmaz kültürel miras ile somut olmayan kültürel mirasın korunmasında, yerel mevzuat gereklilikleri ve uygulamaları, uluslararası sözleşmeler ve uluslararası standartlara ait gereklilikler ve uygulamalar ile ilgili proje yatırımcıları, uygulayıcıları ve çalışanlarına yönelik kurumsal kapasite ve farkındalık artırılması eğitimlerinin düzenlenmesi; plan ve prosedürlerin uygulama süreçleri ile ilgili izleme, denetleme ve değerlendirme faaliyetlerinin yürütülmesi.
 • Kültür varlıklarını koruma kurulları ve müzeler ile proje yönetimi arasında iyi yönetişim ve etkin iletişim ilkelerine uygun olarak süreç yönetimi, teknik destek ve danışmanlık hizmetinin sağlanması.
 • Proje sahasında yer alan arkeolojik ve somut kültürel miras alanlarında yasal mevzuata uygun ilgili müzeler başkanlığı altında arkeolojik amaçlı sondaj ve kurtarma kazılarının organize edilerek, kazı, eser restorasyonu, dokümantasyon ve raporlama (yayın dahil) tüm çalışma süreçlerinin doğrudan yürütülmesi.
 • Arkeolojik mimari için restorasyon projelerinin hazırlanması ve uygulanması.
 • Alt yapı projelerinde inşaat etki alanlarından arkeolojik amaçlı jeofizik çalışmalarının yürütülmesi.
 • Arkeoloji temalı park projelerinin hazırlanarak, uygulamalarının yapılması.
 • İnşaat faaliyetleri sonrasında “Eski Haline Getirme” sürecinde saha gözlem hizmetleri verilmesi.
 • Kültürel ve arkeolojik alanların hava fotoğrafları ile belgelenmesi ve profesyonel fotoğraflama hizmeti.
 • Arkeolojik miras, taşınmaz kültürel miras ve somut olmayan kültürel miras varlıklarının coğrafi bilgi sistemleri (GIS) ile sayısal ortama aktarılarak, çeşitli ölçek ve katmalarda kültürel miras haritalarının hazırlanması.
 • Kültürel ve arkeolojik varlıkların 3D modellenmesi, rölöve ve planlarının hazırlanması.
 • Kültürel mirasın korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması için okullar, müzeler ve yerel aktörlerle bilinçlendirme eğitim programlarının hazırlanması ve uygulanması.
 • Kültürel mirasın korunması ile ilgili sivil toplum ve kamuya yönelik kampanyaların planlanarak organize edilmesi.