• Boru hattı, otoyol, maden, baraj projeleri kapsamında somut ve soyut kültürel miras açısından Etki Değerlendirme Çalışmaları’nın yapılması.
 • İnşaat projeleri için, projeye özel tasarlanmış Kültürel Miras Yönetim Planı ve Rastlantısal Buluntu Prosedürü’nün hazırlanması.
 • Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) “Sosyal Risk Yönetimi ve Sosyal Performans Gereklilikleri, Performan Gerekliliği 8: Kültürel Miras” ve Uluslararası Finans Kurumu’nun (IFC) “Çevresel ve Sosyal Performans Standatları, Performans Standartı 8: Kültürel Miras” ile ilgili eğitimlerin sağlanması.
 • Boru hattı, otoyol, maden, baraj projeler için somut ve soyut kültürel miras açısından fizibilite çalışmalarının yapılması.
 • Boru hattı, otoyol, maden, baraj projeler için arkeolojik izleme ve raporlama hizmetlerinin sağlanması, uygulanan projenin 2863 sayılı kanununa uygun olarak yürütülmesinin sağlanması.
 • Projeler süresince proje tarafı ve Müze Müdürlükleri ile Bölge Kültür Varlıklarını Koruma Kurulları arasında etkili ve sonuç odaklı iletişimin sağlanması.
 • Proje sahalarında yer alan arkeolojik alanlarda, müze müdürlükleri başkanlığında teknik ve bilimsel alt yapı oluşturularak arkeojik nitelikli sondaj ve kurtarma kazılarının yürütülmesi.
 • Projeler kapsamında “Kültürel Miras Yönetimi ve Korunması” konularında proje ekiplerine gerekli eğitimlerin verilmesi.
 • Arkeolojik amaçlı jeofizik çalışmaları ve raporlanması
 • Arkeolojik amaçlı GIS ve haritalama hizmetleri.
 • Kazı çalışmalarının ve kültürel varlıkların dokümantasyonu kapsamında fotoğrafla belgelenmesi, rölövelerin alınması, restorasyon ve restitüsyon projelerinin hazırlanması ve uygulanması hizmetleri.
 • Arkeolojik amaçlı 4K hava fotograflarının çekilmesi.
 • Soyut ve somut kültürel miras dahil olmak üzere bölgesel kültür envanterlerinin hazırlanması ve sayısal ortama aktarılması.
 • Bilimsel arkeolojik kazılarda, yayına yönelik teknik dokümantasyonun (küçük buluntu, mimari, mezar, seramik çizim, fotograf ve kataloglama dahil) yapılması.
 • Arkeolojik eser envanteri hazırlanması ve elektronik ortama aktarılması.
 • Arkeoljik etüd amaçlı jeofiziksel araştırmalar.