Boru hattı, otoyol, maden, baraj projeler kapsamında somut ve soyut kültürel miras açısından Etki Değerlendirme Çalışmaları’nın yapılması.
İnşaat projeleri için, projeye özel tasarlanmış Kültürel Miras Yönetim Planı ve Rastlantısal Buluntu Prosedürü’nün hazırlanması.
Boru hattı, otoyol, maden, baraj projeler için somut ve soyut kültürel miras açısından fizibilite çalışmalarının yapılması.
Boru hattı, otoyol, maden, baraj projeler için arkeolojik izleme ve raporlama hizmetlerinin sağlanması, uygulanan projenin 2863 sayılı kanununa uygun olarak yürütülmesinin sağlanması.
Projeler süresince proje tarafı ve Müze Müdürlükleri ile Bölge Kültür Varlıklarını Koruma Kurulları arasında etkili ve sonuç odaklı iletişimin sağlanması.
Proje sahalarında yer alan arkeolojik alanlarda, müze müdürlükleri başkanlığında teknik ve bilimsel alt yapı oluşturularak arkeojik nitelikli sondaj ve kurtarma kazılarının yürütülmesi.
Projeler kapsamında “Kültürel Miras Yönetimi ve Korunması” konularında proje ekiplerine gerekli eğitimlerin verilmesi.
Arkeolojik amaçlı jeofizik çalışmaları ve raporlanması.
Arkeolojik amaçlı GIS ve haritalama hizmetleri.
Kazı çalışmaları ve kültür varlıkları ile ilgili fotografla belgeleme, rölövelerin alınması, restorasyon ve restitüsyon projelerinin hazırlanması ve uygulanması hizmetleri.
Arkeolojik amaçlı 4K hava fotograflarının çekilmesi.
Soyut ve somut kültürel miras dahil olmak üzere bölgesel kültür envanterlerinin hazırlanması ve sayısal ortama aktarılması.
Bilimsel arkeolojik kazılarda, yayına yönelik teknik dokümantasyonun (küçük buluntu, mimari, mezar, seramik çizim, fotograf ve kataloglama dahil) yapılması.
Arkeolojik eser envanteri hazırlanması ve elektronik ortama aktarılması.